Skip to content

Privacy verklaring versie 6 februari 2024

Herenboeren Willemshoeve Coöperatie U.A., gevestigd te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Herenboeren Wilemshoeve Coöperatie U.A.
adres: Pieter de Molijnlaan 19, 3764SB Soest

Gert Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van Herenboeren Willemshoeve.
Communicatie betreffende afhandeling van persoonsgegevens richten aan email: ledenadministratie.willemshoeve@herenboeren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Herenboeren Willemshoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bij aangaan lidmaatschap coöperatie:
   — type certificaat(een-/meer-persoons)
   — bankrekening info t.b.v maandelijkse incasso
   — aantal en soort voedselpakketten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Herenboeren Willemshoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je op de hoogte houden van onze activiteiten
– Het opnemen van contact met je, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden
– Voor het voeren van een adequate administratie bij de oprichting en exploitatie van de Herenboerderij Willemshoeve

Wij zullen jouw gegevens zonder jouw expliciete toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven aangegeven, tenzij  wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Herenboeren Willemshoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herenboeren Willemshoeve) tussen zit.

Herenboeren Willemshoeve gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Ledenadministratie systeem van Herenboeren Nederland (HAPP); voor het bijhouden van de pakket abonnementen, en genereren van de maandelijkse incasso.
  • The Newsletter Plugin; ten behoeve van het sturen van nieuwsbrieven
  • de-Deel; een website om informatie te delen uitsluitend toegankelijk voor leden met een actief deelname certificaat.

De bovengenoemde systemen staan op gescheiden systemen en hebben geen gedeelde database.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Herenboeren Willemshoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  Onze website gebruikt helemaal geen cookies.
Voor de ledenspecifieke systemen gebruiken wij functionele cookies, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de systemen en jouw gebruiksgemak. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Herenboeren Willemshoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: ledenadministratie.willemshoeve@herenboeren.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Herenboeren Willemshoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Herenboeren Willemshoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: secretaris.willemshoeve@herenboeren.nl met Gert Wit.